Behandling af personoplysninger

Advokatfirmaet behandler personoplysninger om klienter, modparter og tredjemand i forbindelse med vores sagsbehandling. Firmaet har indført foranstaltninger og rutiner, der sikrer, at Persondataloven overholdes og at Databeskyttelsesforordningens bestemmelser efterleves. 


Personoplysningerne anvendes alene til varetagelse vore klienters interesse, herunder til at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Behandlingen ske i henhold til det opdrag vi har modtaget. fra vore klienter, hvorved vi har en legitim interesse i at behandle personoplysninger - også om modparter og tredjemand. Endvidere er behandlingsgrundlaget Hvidvaskloven, der i visse sager pålægger os at indhente oplysninger om fysiske personers identitet.


Advokatfirmaet vil typisk behandle almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, adresse og din rolle samt handlinger i et givent sagsforløb. Af hensyn til personidentifikation registreres også følsomme oplysninger som cpr.nr.  I henhold til Hvidvaskloven indhentes kopi af kørekort eller pas samt sygesikringsbevis.  Følsomme oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser behandles kun, hvis det er nødvendigt  for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.


Advokatfirmaet modtager personoplysningerne fra vore klienter, modparter og disses repræsentanter samt fra tredjemand. Personoplysningerne behandles alene i sagligt og rimeligt omfang for at varetage vore klienters interesser. Behandlingen begrænses til det, der er nødvendigt for at løse den opgave, der følger af opdraget. 


I relation til behandlingen af personoplysninger om modparter og tredjemand bemærkes det, at advokatfirmaet er underlagt tavshedspligt, hvorfor vi som udgangspunkt ikke vil kunne imødekomme et ønske fra modparten eller tredjemand om indsigt i, hvilke oplysninger om dem, der behandles.


Advokatfirmaet videregiver ikke personoplysninger til tredjemand eller modpart, medmindre det er nødvendigt til opfyldelse af lovkrav eller for sagens behandling. Vi er forpligtede til at dele indhentede sagsoplysninger med vores klient, medmindre videregivelsen savner formål eller videregivelse er begrænset ved lov.


Behandlingen af personoplysninger sker først og fremmest elektronisk. Advokatfirmaet har databehandlingsaftale med Unik Advosys, til hvem personoplysningerne overlades. Unik Advosys overholder forordningens krav til databehandling

Personoplysninger slettes som udgangspunkt seneste 5 år efter klientforholdets ophør eller en enkeltståendes transaktions gennemførelse. Enkelte sagstyper fordrer længere opbevaring. Du kan altid rette henvendelse til kontorets dataansvarlige og få oplyst, hvilke oplysninger kontoret behandler om dig, 


Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte advokatfirmaets dataansvarlige.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 


Ret til sletning (sletning):

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling:

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 


Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 


Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med advokatfirmaets behandling af personoplysninger. 


Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

Tlf. 33 19 32 00


Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.


Advokatfirmaets dataansvarlige er advokat Lonnie Kromann Nielsen, tlf. 53 700 338. lkn@kromann-nielsen.com. Yderligere oplysninger om firmaets persondatapolitik kan indhentes ved kontakt til den dataansvarlige.


Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.