Virksomhedsrådgivning

Rådgivning til erhvervsvirksomheder er baseret på en tæt og personlig kontakt, og på varetagelse af alle juridiske opgaver for virksomheden – lige fra stiftelse af selskabet til inkassosagen. Kendskab til virksomheden og en dermed tæt relation giver de bedste forudsætninger for en god og omkostningsbevidst rådgivning.

Rådgivning til virksomheder og virksomhedsejere ydes bl.a. i forbindelse med:

 • Indgåelse og forhandling af kontrakter, herunder samarbejdsaftaler og lejekontrakter
 • Valg af virksomhedsform
 • Stiftelse af selskaber, herunder udarbejdelse af vedtægter, ejeraftaler m.v.
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Entreprise- og udbudsret
 • Oprettelse af ægtepagter, testamente og fremtidsfuldmagter
 • Bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger 
 • Inkasso


Hvis du vil vide mere, så kontakt advokat Lonnie Kromann Nielsen. Du kan også læse om de enkelte emner nedenfor.

Samarbejdsaftaler:

Grundlaget for en virksomheds drifts baserer sig på en lang række aftaler med leverandører, samarbejdspartnere m.v.

Advokatfirmaet yder bl.a. rådgivning og bistand i forhold til:

 • Strategiske overvejelser forud for aftaleindgåelsen,
 • Aftalens udformning, herunder udarbejdelse af misligholdelsesklausuler, opsigelsesbestemmelser osv.
 • Konfliktløsning ved uenighed mellem aftalens parter
 • Fortolkning af aftaler

Generelt kan der være mange faldgruber og forhold man skal være opmærksom på, når man indgår en samarbejdsaftale, der ofte skal regulere parternes samarbejde i mange år frem. Det er derfor en god idé at søge rådgivning forud for aftalens indgåelse.

Lejekontrakter:

Der er mange forhold man skal være opmærksom på hvad enten man er udlejer eller lejer af et erhvervslejemål.

Reglerne i Erhvervslejeloven er i vidt omfang fravigelige, og parterne kan derfor aftale hvilke vilkår der skal gælde for lejeforholdet.

Det kan være afgørende for en virksomhed som lejer om det er muligt at afstå sit lejemål til en lignende virksomhed ved virksomhedsoverdragelse, hvornår lejemålet kan opsiges, og hvorledes lejen skal reguleres under lejeforholdet. For udlejer kan det være afgørende, hvorledes man forholder sig ved opsigelse og fraflytning m.m.

Det er afgørende for begge parter at få rådgivning og bistand forud for indgåelse af en lejekontrakt, således at det sikres, at de rette vilkår er aftalt.

Valg af virksomhedsform:

Advokat Lonnie Kromann Nielsen har gennem mange år bistået små og mellemstore lokale virksomheder samt iværksættervirksomheder omkring valg af virksomhedsform og/eller selskabsstruktur.

Sammen med virksomhedens ledelse og ejere samt revisor vurderes fordele og ulemper ved at anvende en bestemt selskabstype eller virksomhedsform, ligesom der rådgives om eventuel etablering af holdingkonstruktion.

Der tages afsæt i hvilken virksomhed der er tale om, virksomhedens risikoprofil og strategiske behov. Samtidig prioriteres, at virksomhedens ejere og ledelse selv forstår betydningen af den virksomheds- eller selskabsform, der vælges, herunder de driftsmæssige og organisatoriske konsekvenser heraf.

Stiftelse af selskaber, herunder udarbejdelse af ejeraftaler, vedtægter m.v.:

Når der stiftes et selskab skal der udarbejdes en række dokumenter, hvoraf nogle af dem skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Advokatfirmaet bistår ved oprettelse af selskaber, herunder udarbejdelse af nødvendigt stiftelsesdokument, vedtægter, direktørkontrakt, ejeraftale m.v.

Ejeraftalen er et af de vigtigste dokumenter for en virksomheds ejere. Dette gælder for såvel selskaber som interessentskaber.

Ejeraftalen regulerer forholdet mellem selskabets eller interessentskabets ejere, herunder bl.a. spørgsmålet om fordeling af overskud, opsigelse eller optagelse af nye medlemmer, konflikthåndtering og dispositioner i forhold til den daglige drift.

Det kan være særdeles risikabelt blot at anvende en standardaftale. Ejeraftalen skal afspejle netop denne virksomheds forhold og relationer, og bygger derfor på seriøse drøftelser parterne imellem forud for underskrift.

Advokatfirmaet består virksomhedens ejere med at udforme ejeraftalen, og sikrer at aftalen regulerer netop det aftalens parter ønsker reguleret, og at aftalens parter er enige om forståelsen af de enkelte bestemmelser.

Virksomhedsoverdragelse:

Ved en virksomhedsoverdragelse skal der tages stilling til en lang række komplekse juridiske og personlige forhold.

Advokatfirmaet bistår bl.a med:

 • Strategiske overvejelser forud for køb eller salg, herunder også i forhold til virksomhedsejerens private forhold
 • Deltagelse i forhandlinger
 • Udarbejdelse af fortrolighedsaftaler 
 • Due Diligence
 • Udarbejdelse af kontraktsgrundlag
 • Opfyldelse af aftalen

Rådgivning og bistand i forbindelse med virksomhedsoverdragelse sker i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse, ejere og revisor, og virksomheden sikres derved en helhedsløsning.

Salgs- og leveringsbetingelser:

Som virksomhed er det vigtigt hele tiden at sikre sig opdaterede og relevante salgs- og leveringsbetingelser.

Mange virksomheder sikrer sig ikke et fyldestgørende skriftligt aftalegrundlag i den travle hverdag. En ordrebekræftelse eller et sæt salgs- og leveringsbetingelser kan være medvirkende til at forebygge konflikter, og til at sikre, at eventuelle konflikter løses hurtigt og i mindelighed.

Salgs- og leveringsbetingelser behøver ikke at være lange og uoverskuelige. De skal være konkrete og relevante og tilpasse netop din virksomhed. Samtidig skal man sikre, at de vedtages mellem parterne. Der stilles store krav til, hvad der skal til, for at salgs- og leveringsbetingelser anses for vedtaget. Her er det bl.a. relevant om virksomhedens kunder er erhvervsdrivende eller forbrugere.

Kontakt advokatfirmaet for en drøftelse af din virksomheds behov, så du kan koncentrere dig om din kerneforretning.

Oprettelse af ægtepagter, testamente og fremtidsfuldmagt:

Til rådgivning af virksomhedsejeren hører også rådgivning omkring eventuel oprettelse af ægtepagt, testamente og fremtidsfuldmagt.


Ved ægteskab opstår der automatisk formuefælleskab – fælleseje. Under ægteskabet har hver ægtefælle sin egen formue og råder over denne. I tilfælde af skilsmisse skal formuerne gøres op, og et eventuelt overskud skal deles. Formuen omfatter samtlige værdier og aktiver, som ægtefællerne havde ved ægteskabets indgåelse samt alt hvad der senere er erhvervet under ægteskabet.

Hvis der er bestemte aktiver eller værdier, som man ikke ønsker delt, eller hvis man ønsker at aftale på forhånd, hvordan en deling skal ske i forbindelse med en eventuel skilsmisse, så bør man oprette en ægtepagt, hvor man vælger en bestemt form for særeje.


Som virksomhedsejer bør du også tage stilling til, hvorledes din virksomheds værdier og aktiver skal fordeles ved din død, herunder om  din familie skal have andel i virksomheden. Dette gøres ved testamente. Er I flere ejere, bør du afstemme dit testamente med jeres ejeraftale.


Endelig kan det være afgørende for virksomhedens fremtid, at du som virksomhedsejer opretter en fremtidsfuldmagt. 


Som virksomhedsejer eller ejerleder i en mindre virksomhed, vil man normalt være den, der tager de vigtige beslutninger og er ansvarlig for virksomhedens drift. Hvis man midlertidigt bliver forhindret i at lede sin virksomhed, kan det betyde, at virksomheden står uden en egentlig ledelse. 


Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan man som virksomhedsejer selv vælge hvem, der skal drive virksomheden videre, hvis man ikke selv er i stand til det, uanset om det er midlertidigt eller permanent. På denne måde kan økonomisk tab for virksomheden og i sidste ende lukning eller konkurs undgås. Med en fremtidsfuldmagt kan man altså sikre fremtiden for sin virksomhed.

Læs mere om testamenter her

Bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger:

Gennem advokat Lonnie Kromann Nielsens år som advokat med fokus på erhvervslivets forhold, har hun fungeret som bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser, det være sig i selskaber og foreninger.

Advokat Lonnie Kromann Nielsen rådgiver og bistår bl.a. bestyrelser med følgende:

 • Professionalisering og effektivisering af bestyrelsesarbejdet
 • Vedligeholdelse af virksomhedens dokumenter
 • Rådgivning omkring snitflader til direktion, opgaver, ansvar m.m.
 • Konfliktløsning
 • Indkaldelse og tilrettelæggelse af generalforsamling
 • Afvikling af generalforsamling
 • Dirigent

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.