Konkurs og gældssanering

Konkursbehandling

Som kreditor kan der være flere gode grunde til at begære en skyldner konkurs, men typisk er det fordi man forgæves har forsøgt at inddrive sit tilgodehavende, og man i den forbindelse konstate- rer, at skyldner er insolvent, dvs. ikke kan betale, hvad der skyldes.

Konkurs kan ramme både private personer, enkeltmandsvirksomheder og selskaber.

Hvad betyder konkurs?

Afsigelse af konkursdekret vil føre til, at alle værdier og aktiver som det konkursramte selskab ejer på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse, skal fordeles mellem kreditorerne. Hvis konkur- sen rammer personligt tages der hensyn til trangsbeneficiet. Som kreditor kan du anmelde dit krav i konkursboet og opnå dividende af det skyldige beløb. Konkursloven opstiller en rangfølge mellem kravene, hvor f.eks. lønmodtagerkrav er fortrinsstillet almindelig simple kreditorkrav.


Når konkursdekretet er afsagt i Skifteretten, vil Skifteretten udpege en kurator. Lonnie Kromann Nielsen er optaget som advokat i Gældsstyrelsens advokatpanel, og bliver derfor udpeget som ku- rator i sager i Nykøbing Falster retskreds, hvor Gældsstyrelsen har tilgodehavender hos private og virksomheder.
Kurators opgave er bl.a. at undersøge, om skyldner umiddelbart op til konkursen har foretaget di- spositioner, som kan omstødes. Hvis der foreligger sådanne omstødelige dispositioner, kan der hentes værdier tilbage til konkursboet, som derved bliver en del af den pulje, som skal udloddes til kreditorerne.


Endelig vil kurator i sin behandling af konkursboet undersøge, om der er foretaget dispositioner, som kan karakteriseres som groft uforsvarlig forretningsførelse, idet kurator i så fald indstiller til Skifteretten, at den konkursramte virksomheds ledelse pålægges en konkurskarantæne i op til 3

år. I denne periode må den, der er pålagt konkurskarantæne, ikke agere som ledelse i et selskab med begrænset hæftelse, men må godt drive virksomhed med personlig hæftelse.

For at begære en skyldner konkurs, skal du indbetale en retsafgift på kr. 750, samt stille en sikkerhed for sagens omkostninger på 30.000 kr.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Advokatfirmaet Kromann Nielsen har stor erfaring med konkurs, og du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis, uforpligtende snak om din sag.

Gældssanering

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.

Du søger om gældssanering i skifteretten, som er en del af din lokale byret. Kun private personer kan søge gældssanering.


Skifteretten vurderer, om du kan få hjælp til at blive gældfri og hvordan. I nogle tilfælde kan gæl- den blive slettet ved gældssanering. I andre tilfælde vil gælden blive nedskrevet til et mindre be- løb, som du skal betale over en periode på normalt fem år. Hvis ansøgningen om gældssanering sker ifbm konkurs, er perioden kun 3 år.

Hvis skifteretten vurderer, at du har mulighed for at gældssanering, vil de tilbyde at indlede en gældssaneringssag for dig. Skifteretten vil i den forbindelse udpege en medhjælper, der står for sagsbehandlingen, og som du skal give alle nødvendige oplysninger til. Advokat Lonnie Kromann Nielsen er antaget som Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager der behandles i Skifteretten i Nykøbing Falster.

Kontakt os for en uforpligtende snak

Advokatfirmaet Kromann Nielsen har stor erfaring med konkurs, og du er altid velkommen til at kontakte os for en gratis, uforpligtende snak om din sag.

Vil du vide mere?

Bemærk venligst, at denne formular ikke fremsendes krypteret. Undgå derfor venligst at indtaste personnummer eller andre personfølsomme oplysninger.